top of page

מטרות העמותה

  1. לקדם חקלאות אקולוגית ויצרנות מזון מקיימת מתוך הכרה בחשיבותן ליצירת ביטחון תזונתי ובחשיבותן לטיפוח ולשמירה על בריאות האדמה, המים והאדם עבור הדור הנוכחי והדורות הבאים.

  2. להעצים את העוסקים בתחום, בין היתר, באמצעות מתן הלוואות ללא ריבית או בריבית נמוכה למימון חקלאים, יצרני מזון וקומפוסט, לטובת שמירה על האדמה, המים ובריאות הציבור בישראל.

  3. לבנות ולחזק קהילות מקומיות שמטרתן תמיכה הדדית בין תושבים לבין חקלאים ויזמים המנהלים עסקים המיטבים עם אדמת האזור שבו הם חיים.

  4. לשתף ידע, משאבים והגברת המודעות בציבור, באמצעות קידום פרויקטים ובאמצעות קידום מדיניות ותמיכה משפטית התומכים בזכויות חקלאים ויצרנים אקולוגיים. זאת לטובת שמירה על האדמה, המים ובריאות הציבור בישראל.

bottom of page