top of page

תקנון העמותה

תקנון עמותת "משקיעים באדמה - כסף איטי ישראל"

סימן א': חברות

 

קבלת חברים

 1.     (א)  מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

          (ב) החברים בסניפים השונים של העמותה, הם גם חברי העמותה.

          (ג)   אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועד בקשה בלשון זו:

"אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה."

          (ד) מי שאין באזורו סניף מקומי או נבצר ממנו לקחת חלק בסניף מקומי; מי שיכול להיות זכאי לקבל הלוואה על פי הקריטריונים של העמותה; או סטודנט במוסד לימודים בתחומי החקלאות, האקולוגיה והקיימות – המבקש להתקבל כחבר עמותה, יוכל לעשות זאת ולשלם דמי חבר מופחתים כפי שייקבע על ידי ועד העמותה. 

          (ה)  ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד; סירב הועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

 

 

זכויות וחובות של חבר

2.       (א)  חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הבקורת.

          (ב)  חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

          (ג)   הועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.

          (ד)  פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

 

 

פקיעת חברות

3.       (א)  החברות בעמותה פוקעת –

(1)   במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד - בגמר פירוקו;

(2)   בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש;

(3)   בהוצאתו מן העמותה.

          (ב)  האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

(1)   החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;

(2)   החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;

(3)   החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;

 

 

(4)   החבר הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר עמותה.

          (ג)   לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(1), (2) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

 

מתן הודעות לחבר

4.         הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר אלקטרוני לכתובת דוא"ל שמסר לעמותה או בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים או את כתובת הדואר האלקטרוני שלו.

 

סימן ב': מבנה העמותה ומוסדותיה

מבנה ארגוני של העמותה

5.       (א) האסיפה הכללית מורכבת מכל חברי העמותה.

          (ב) לעמותה סניפים באזורים שונים בארץ.

 

סניפי העמותה

 

6.       (א) העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים נוספים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול ענייניהם.

(ב) כל סניף ינוהל על ידי ועד "הנהלת הסניף", אשר ייבחר מתוך חברי הסניף עצמו.

(ג) מס' חברי הנהלת הסניף יהיה לפחות 2.

(ד) בכל סניף יכהן יו"ר סניף, אשר ייבחר על ידי ועד הנהלת הסניף.

(ה) סניפים אלו כפופים להחלטות הוועד המנהל של העמותה.

(ו) באחריות כל סניף לנהל ולעדכן את פנקס החברים שלו.

(ז) באזורים בהם הסניף נמצא בהליכי הקמה, ימנה הוועד המנהל של העמותה רכז אזור אשר תפקידו להיות מתווך בין החברי העמותה של אותו האזור ובין העמותה, לשמור על קשר עם שני הצדדים ולעדכנם באופן שוטף לגבי פעילות העמותה. 

 

סימן ג': האסיפה הכללית

 

הרכב האסיפה

7.       האסיפה הכללית מורכבת מכל חברי העמותה.

 

8.       מעת שמספר חברי העמותה יעלה על 200 חברים, כינוס האסיפה ייעשה באמצעות אסיפת נציגים.

 

 

זמן ומקום

9.       יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד.

 

 

הזמנה

10.     אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

 

 

תפקידים של אסיפה כללית רגילה

11.     אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הבקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בועד ובועדת הבקורת.

 

 

מנין

12.     (א)  אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

          (ב)  לא נתכנס המנין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

 

 

יושב ראש ומזכיר

13.     אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

 

 

החלטות

14.     החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

 

 

פרוטוקול

15.     מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

סימן ד': הועד

 

מספר החברים

16.     (א) מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית, לפחות 2 במספר ועד ל 13 אנשים.

 

 

תקופת הכהונה

17.     (א)  הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר הועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש.

          (ב)  חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד; חבר הועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

 

 

השלמת הועד

18.     (א)  נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כועד.

          (ב)  חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

 

 

ישיבות הועד

19.     הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

 

 

החלטות

20.     החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.

 

 

פרוטוקול

21.     הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

 

 

זכות הייצוג

22.     הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

סימן ה': ועדת הבקורת

 

תחולת הוראות

23.     הוראות תקנות 16 עד 21 יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על ועדת הבקורת.

סימן ו': נכסים לאחר פירוק

 

העברת נכסים

עודפים

25.     פורקה העמותה, ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם, נשארו נכסים, יועברו אלה לידי מוסד ציבורי אחר, בעלי מטרות דומות כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולקו בין חבריה.

 

26.    נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או

          טובת הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה.

bottom of page